"โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้" SEASON 4
และเปิดศูนย์อาหารโรงเรียนโพธิสารพิทยากร"P.S.food court" เพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 10 สิงหาคม 2566 - โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีเปิดโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.  ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้" SEASON 4 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีการติววิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 - 4 , 7 - 11 สิงหาคม 2566 
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยได้ร่วมรับชมวีดีทัศน์โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้ SEASON 3


ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และโรงเรียนเครือข่าย 6 ภูมิภาค โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 

หลังจากนั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้" SEASON 4 พร้อมทั้ง เปิดเยี่ยมชม ศูนย์อาหารแห่งใหม่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร " P.S. food court"


การติวในช่วงที่ 1 จะเป็นการติวให้แก่นักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ - เภสัช , แผนการเรียนเตรียมวิศวะ - วิทยาศาสตร์ , แผนการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์  และแผนการเรียนนิเทศศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ , นิติศาสตร์ , ศิลปกรรมศาสตร์ , บัญชี และบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในคณะและสาขาวิชาที่ต้องการของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ


เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสของนักเรียน ในการเข้าถึงครูผู้สอน สื่อ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ , เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ พึ่งพา และความร่วมมือกันของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
โดยผลที่จะได้รับ คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ำ มีผลการเรียนที่สูงขึ้น , นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่ม สาระเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร , ผลการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com