HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ”


“HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เคาะแล้วนักประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 25 ทีมสุดท้าย 

“HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เป็นโครงการ ที่ สสส. จับมือกับ SYNHUB Digi-Tech Community ได้เปิดรับสมัคร กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และ Startup ร่วมนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ให้สำหรับ 3 กลุ่มคนพิเศษ ดังนี้ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน 2.กลุ่มผู้สูงอายุ และ 3.กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 โดยโครงการฯ นี้มีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลงานมากถึง 500,000 บาท ต่อ 1 ทีม ตามความเหมาะสมของผลงาน ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากบรรดานักประดิษฐ์ในประเทศไทยอย่างมากมาย 
ความคืบหน้าของโครงการฯ ล่าสุดได้มีการจัดรอบคัดเลือก (Pre Pitching) หา 25 ทีมสุดท้าย โดยในรอบนี้แต่ละทีมได้มีการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีของตัวเอง ต่อหน้าคณะกรรมการ อันประกอบด้วย ตัวแทน จาก สสส. ตัวแทนจาก SYNHUB กูรู ด้านการตลาด Digital Marketing และด้านเทคโนโลยี ทีมที่มีความชัดเจน และตอบโจทย์กับการสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และสามารถขยายต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ได้มากที่สุด

ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 25 ทีมสุดท้าย ผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการ
                            

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com