รมว.อว. นำคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาด้านเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ก่อนการประชุม ครม. สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ณ จ.ชัยภูมิวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ท่านศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของด้าน อววน. เพื่อพัฒนาด้านเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ภายใต้การประชุม ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย กล่าวรายงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาด้านเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่วัดบางอำพันธ์ บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิท่านศุภมาส กล่าวว่า อว. ให้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. เพื่อพัฒนาด้านเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา ผ่านการดำเนินงานของ อว. ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อววน.)ในพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาในสังกัด อว. เป็นหน่วยขับเคลื่อนและประสานงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด อย่างการสนับสนุนด้านเกษตรสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด เพื่อให้บริการด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมแก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ตลอดจนให้บริการวิชาการและพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากลตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
หลังจากนั้น รมว.อว. ได้ติดตามผลการดำเนินงานของ อว. และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ วช. ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ของ อววน. ได้แก่ 


1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากเปลือกไข่โรงฟัก De-BUGs สนับสนุนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Zero Waste

นำเสนอโดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2)ศูนย์วิจัยชุมชนท่องเที่ยวไหมโบราณ บ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ 

โดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผศ ดร ประมุข ศรีชัยวงศ์ และกลุ่มผู้ทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อย ร่วมนำเสนอ


3)รถตัดอ้อยสดแบบครบวงจรเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว

นำเสนอโดย รศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และนายโมเสส ขุริลัง จากอ.บัวระเหว จ.ชัยภูมิ นักประดิษฐ์ชุมชนที่ได้รับรางวัลการวิจัยแแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พร้อมด้วยทีมเกษตรกรผู้ใช้งาน
4)โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

นำเสนอโดย อ.ฤธิชัย ผานาค จาก มรภ.ชัยภูมิ และคณะนักศึกษาวิศวกรสังคม มรภ.ชัยภูมิ

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com