วช. นำทัพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พร้อมด้วยภาคเอกชน ร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของประเทศ ที่ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีของงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 49 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 ในครั้งนี้ มีผลงานจากนานาประเทศทั้งจากทวีปยุโรป เอเชียและอเมริกา เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ  นับเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในการได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากนานาประเทศและได้เผยแพร่ผลงาน รวมถึงได้แสดงความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสายตาชาวโลกในปีนี้ วช. ได้สนับสนุนหน่วยงานเครือข่าย ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จาก 37 หน่วยงาน มาร่วมนำเสนอ จำนวน 94 ผลงาน วช. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศักยภาพของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย ณ เวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นอีกจุดเริ่มต้นสำคัญของการยกระดับให้งานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ที่มาร่วมนำเสนอผลงานทั้ง 37 แห่ง ประกอบด้วย 

-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-มหาวิทยาลัยนเรศวร

-มหาวิทยาลัยทักษิณ

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 


-โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

-โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

-โรงเรียน พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 

-โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา 


-สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-การไฟฟ้านครหลวง

-สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ

-บริษัท อินโน ไวเทิลเทค จํากัด

-บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จํากัด 

-บริษัท ไบโอ-อัพ จํากัด

-บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จํากัด

-บริษัท ดอกบัวคู่ จํากัด

-บริษัท เทพประทานสมุนไพร จํากัด

-บริษัท ยูไนเต็ต แคร์ เซอร์วิส จํากัด

-บริษัท 7 ดราก้อน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

-บริษัท เอพี 2022 จํากัด

-บริษัท เฮลท์ อินโนวิชั่น จํากัด

กำลังอัปโหลด: อัปโหลดแล้ว 261001 จาก 261001 ไบต์

กำลังอัปโหลด: อัปโหลดแล้ว 286702 จาก 286702 ไบต์วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แสดงศักยภาพของคนไทยที่มีความสามารถในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่แพ้ชาติใดในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาตินี้และเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับให้ผลผลิตจากงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com