สวส. จัดกิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ บ้านท่าฉลอม


วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคม จากฐานสิ่งแวดล้อม ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” ณ บ้านท่าฉลอม ศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า จากการได้เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม มาแล้ว 2 ครั้ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมกับสื่อมวลชน ได้หยิบยกศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชน บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาเป็นต้นแบบ โดยได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “พัฒนาชุมชนและสังคมจากฐานสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เล่าความเป็นมาในการก่อตั้งบริษัทฯ ที่ก่อตั้งในปี 2560 ด้วยการรวมตัวของกลุ่มคน(นักธุรกิจ)ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเป้าหมายคืออยากให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาเมืองผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนำร่องที่ท่าฉลอม โครงการเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่พัฒนาเครื่องวัดขึ้นมาเองและมีแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือ โครงการลดพลังงานขยะด้วยพลังสะอาด โดยชวนทุกภาคส่วนเข้ามาเก็บขยะทะเล(ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ
คุณอภิชาติ จันทร์ทองแท้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท แบ่ง-ปัน-ให้ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พูดถึงเรื่องโครงการเพื่อสังคมฯ การสร้างรายได้ และเพิ่มการจ้างงานให้กับผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ด้วยการจัดทำโครงการ แบ่ง ปัน ให้ เพื่อลดการใช้และเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่รับบริจาค ไปเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง


คุณชวพล วัฒนพรมงคล กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พูดในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เน้นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่าน 3 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแสวงหาตลาดใหม่ ประสานงานกลุ่มโอท็อป ขยายช่องทางการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ


นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ พูดถึงบทบาทของ สวส. ในเรื่องของการสนับสนุนกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในเรื่องของเงินกู้ เงินให้เปล่าในการเริ่มต้นกิจการ การร่วมทุน บูรณาการในรูปแบบต่างๆ สร้างการรับรู้ และรู้จักวิสาหกิจชุมชน การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ และโอกาสต่างๆ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญไปได้ที่บ้านท่าฉลอม แล้วคุณจะประทับใจกับความร่วมมือ รักและสามัคคี ของคนที่นี่ตลอดไป

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com