กระทรวงพลังงานปลื้ม โชว์ความสำเร็จ “Thailand Energy Awards 2023”
กระทรวงพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ยกย่องทุกภาคส่วนร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทย ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง สร้างผลงานเป็นที่โดดเด่นเห็นผลเป็นรูปธรรมพาประเทศไทยสร้างชื่อเสียงบนเวทีอาเซียน พร้อมรุกคืบเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำสู่อนาคตที่ยั่งยืน
วันนี้ (20 ธ.ค. 2566) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน โดยมี นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2023 ทั้ง 68 รางวัล จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลประหยัดพลังงานโดยรวมให้ประเทศกว่า 562 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 140,000 ตันนายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า การประกวด Thailand Energy Awards เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดให้มีการแข่งขันทางด้านอนุรักษ์พลังงานและด้านการพัฒนาทดแทน ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้เป็นอย่างดี ขอยกย่องชื่นชมทุกหน่วยงาน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 
ด้วยการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต-การใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการลงทุนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 
ล้วนเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้สำเร็จในอนาคต
สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards 2023 เปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2566 ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานประกวด จำนวน 208 ผลงาน และมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 68 รางวัล ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 19 รางวัล ประกอบด้วย โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จำนวน 6 รางวัล  โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) จำนวน 8 รางวัล โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จำนวน 2 รางวัล และโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy)  จำนวน 1 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 32 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทโรงงานควบคุม จำนวน 7 รางวัล ประเภทอาคารควบคุม จำนวน 11 รางวัล อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 1 รางวัล ประเภทอาคารเขียว จำนวน 2 รางวัล ประเภทอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ จำนวน 1 รางวัล ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 7 รางวัล และประเภทขนส่ง จำนวน 3 รางวัล ด้านบุคลากร ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ จำนวน 8 รางวัล และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 6 รางวัล 
นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023 ยังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ด้วยการคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2023 มาได้มากถึง 17 รางวัล 

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com