วช. - สอศ. เดินหน้าขับเคลื่อนนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ปี 67 พร้อมมอบรางวัลติดดาว 19 ผลงานเด่นผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงการศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2567 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ฐานนวัตกรรม”

และมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ในสาขาต่าง ๆ และสถานศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 43 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. และ สอศ. ได้วางกลไกการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของสถาบันการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง วช. จึงเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างทักษะที่สําคัญจําเป็น และสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 ทั้งนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะส่งผลกระทบทั้งต่อโลกและประเทศไทยในระยะยาวทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง มีความจําเป็นที่ประเทศต้องเตรียมพร้อมรวมถึงหาแนวทางเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม โดยแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อาทิ นวัตกรรมพลิกโฉมและนวัตกรรมขั้นแนวหน้า ล้ำยุค สังคมสูงวัย การขยายตัวของความเป็นเมือง

ความเหลื่อมล้ำและความไม่เสมอภาค ทางสังคม การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และการขาดแคลนทรัพยากรฯลฯ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีสถาบันการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม จำนวน 43 สถาบัน ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรของสายอาชีวศึกษา ที่ร่วมกันเรียนรู้จากการบ่มเพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในที่นี้ตลอดทั้ง 3 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมให้สามารถร่วมกันพัฒนางานประดิษฐ์คิดค้นที่รองรับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในอนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กล่าวว่า หน้าที่ของ สอศ. ต้องการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงไปตอบโจทย์จากพัฒนาของประเทศ นอกจากจะมีทักษะด้านวิชาชีพ ด้านการบริการชุมชนสังคม สิ่งหนึ่งที่ทำให้กำลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะสูงคือการเพิ่มกระบวนการคิดระบบการวิจัยนำไปสู่การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สอศ. ได้ส่งเสริมให้หลากหลาย สาขาอาชีพที่มีอยู่ นำกระบวนการวิจัยไปบูรณาการ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อที่จะสร้างให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรม เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอีกด้วย ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ฯ ได้กล่าวปิดกิจกรรม และมอบรางวัลติดดาวของทีมอาชีวศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 19 ผลงาน ใน 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

กลุ่ม 1) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1.ชุดอุปกรณ์ตรวจจับโรคใบจุด (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

2.อาหารเป็ดสาวจากหอยเชอรี่ป่น (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

3.เครื่องตัดใบสับปะรด (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

4.อุปกรณ์โยนกิ่งทุเรียน (รางวัลระดับ 5 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคนิคตราด

กลุ่ม 2) ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

5.โต๊ะซ่อมนาฬิกาขนาดเล็กเพื่อสุขภาพ (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

6.เครื่องฆ่าเชื้อเสมหะผู้ป่วยวัณโรค (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

7.เครื่องฝึกสหสัมพันธ์ของมือและตา (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

8.ชุดป้อนลวดเชื่อมแก๊สสำหรับผู้พิการทางมือ (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
กลุ่ม 3) การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ

9.สื่อการเรียนรู้โลจิสติกส์ เรื่อง กิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ

10.แคชเชียร์ตรวจจับสินค้าด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

11.แอปพลิเคชันเกมจำลองโลกเสมือนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ทาง

แขนและมือจากภาวะโรคหลอดเลือดในสมอง (รางวัลระดับ 5 ดาว) จาก วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเพชรบุรี
กลุ่ม 4) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

12.เตาปิ้งย่างไร้ควันลดโลกร้อน (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

13.เครื่องอบแห้งอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหมุนเวียนความร้อน (รางวัลระดับ 3 ดาว)จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

14.ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

15.เครื่องลดฝุ่นควันเตาเผามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
กลุ่ม 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

16.การส่งเสริมการออมโดยการสร้างบอร์ดเกม The Rise of Life (รางวัลระดับ 3 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

17.เกมวิชวลโนเวลเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ (รางวัลระดับ 3ดาว) จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

18.อุปกรณ์ช่วยปูเตียง (รางวัลระดับ 4 ดาว) จาก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

19.หม้อทองไอศกรีมรสหม้อแกง (รางวัลระดับ 5 ดาว) จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีทั้งนี้ การจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการขยายเครือข่ายในการบ่มเพาะนักประดิษฐ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเน้นนักศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก


เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจัยและพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com