สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล               สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่  54 ประจำปี  2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ในหัวข้อ  “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการ และประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์   เสาวภาพ  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  เป็นประธานในพิธี  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง  

            งานวันคนพิการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่🔹 การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง

🔹 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

🔹 การประกวดเรียงความ

🔹การแสดงความสามารถของคนพิการ

🔹 การสาธิตการฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ และการจัดนัดพบแรงงานคนพิการ

🔹 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

🔹การแจกของขวัญแก่คนพิการ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ

🔹 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก

🔹 การจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

🔹 การขับร้องเพลงจากครูเพลงศิลปินแห่งชาติ การแสดงของนักแสดง  ศิลปินจากค่ายต่างๆ และจากกรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ  ทหารอากาศ  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการดำเนินงานจัดกิจกรรม และบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการ           สำหรับ “ดอกแก้วกัลยา”  ซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์  โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อว่า “ดอกแก้วกัลยา” และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ  องค์กรของคนพิการ และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์ “ดอกแก้วกัลยา” ด้วยตนเอง  เพื่อเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อคนพิการ  ในปีนี้ได้จัดนิทรรศการและการแสดงของเด็กพิการจากโรงเรียน และสถานคุ้มครองต่าง ๆ ในพิธีเปิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วย  

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com