กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” ครบครันด้วยอาหารชวนชิม วัฒนธรรมประเพณี สินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชน

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1O1gdjX5cA7kd8OElVnyoI9PFfND33XVuhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=13BPPLs__PS6jTsuCV7gpRuUNxFcU2PQUhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1o5bpoylFQOpbn6goo5pA7U9Olo-K9AeQ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เตรียมพร้อมจัดงาน “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร”
 ที่ครบครันด้วยเมนูอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ นิทรรศการและวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะสตรีทอาร์ต สินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมการแสดงจากศิลปินอีกมากมาย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗  กันยายนนี้ ณ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1xHnfaB2gM5ffspubOgha_KPPGkPgjV14
นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ 
ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และอาหารการกินที่ผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของหลากหลายชาติพันธุ์ และอาหารเป็นสื่อที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ 
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1mdn9r0o2L8iYSN3kl7AAPXiqkDIj2u-Bhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1mCXGEt0sekHzP_KKJdjhYVA6G1s-PVW8https://drive.google.com/uc?export=view&id=1U18s8ZFPSbX48IRkN-z-hR3Qw1_fe-F7
การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหารก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1XJhCM4I4SIXvJ-qlqO2zyOkxkvsuYy9ohttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1mwOBL31wF7U2Lrtw-yCywPm8jmerj5Zchttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1gt80zt1KTAxvk5gB8NpC-FXeQ4z6CUhf
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จึงร่วมกันจัดงาน “เยือนวังเก่า เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗  กันยายนนี้ ณ บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ภายในงานจะมีเมนูอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ นิทรรศการและวัฒนธรรมประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและการละเล่นของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ชมผลงานศิลปะสตรีทอาร์ต พร้อมการเสวนากับกูรูด้านศิลปะ พบกับสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ท่ามกลางบรรยากาศวังเก่าที่แสนร่มรื่น พร้อมการแสดงจากศิลปินอีกมากมาย
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1j9ZqENroyTTL_th1y1g3ldOSGuMEH36Fhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1Nl9vKIRzu94MzRPMy_QeGSPSEnch8lBPhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1vfWcCYdydz4OaTtBKI5iXWkP02MDRpbd
งานครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1L_o99jIvvjPxpbZ_BJLtE3Kxeru1mFqBhttps://drive.google.com/uc?export=view&id=1vvA84zNsAhRdN30tyQ-Eadj35Z-1RZoD
ภายในงานมีการแบ่งโซน จำนวน ๖ โซน ได้แก่ 

- โซนการจัดแสดงนิทรรศการ  ภายในโซนนิทรรศการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว (Story) “เยือนวังเก่า 
เล่าวันวาน ผ่านสำรับอาหาร” และวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่นที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของแต่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและนิทรรศการแสดงถึงภูมิปัญญาและการเสริมสร้างต่อยอดนวัตกรรม (Innovation)

- โซนเวทีกลาง มีการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงทุกวันและโชว์แสดงสาธิตการทำอาหารหรือขนม

- โซนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน มีจำลองวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยมีเรือจำหน่ายสินค้า จำนวน ๔ ลำ

- โซนอาหารชวนชิม และ Street Food
มีร้านจำหน่ายอาหารของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ บูธ

- โซนเวทีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีการแสดงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่

- โซนเวทีสตรีทอาร์ต มีการเสวนาเรื่องศิลปะและดนตรี
โดยภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าของดีและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น (Premium) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ไม่น้อยกว่า ๗๐ ร้าน
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JpvBE6GI7B2G8hGsTa9vnWn10Q7T_wsm
“อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวชมงานนี้ เพราะจะเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง เหมือนได้เที่ยว
ทั่วทุกจังหวัดภาคกลางปริมณฑลในงานเดียว ท่านจะได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและมีเอกลักษณ์ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารหลากหลายของแต่ละจังหวัดที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นสุดยอด รับรองว่าทุกท่านจะได้เก็บเกี่ยวเอาความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวทิ้งท้าย

* * * * * * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com