วช. จัดปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้มีคุณภาพระดับสูง

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ “ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในระบบ ววน. ของประเทศ” พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานครศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวว่า โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน และถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย และต่อยอดเส้นทางอาชีพให้แก่อาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการของประเทศ เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และเพิ่มสิทธิบัตรของประเทศ รวมถึงเพิ่มโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยติดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตลอดจนได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนากำลังคน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 นี้ วช. ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ สป.อว. ซึ่งได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 138 โครงการ
ภายในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้มีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา โดยภาคเช้าเป็นการอภิปราย เรื่อง “ความสำคัญของมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยในยุคปัจจุบัน” ในมุมมองสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการ กสว., มุมมองสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ศ.ดร.ปังปอนด์ รักอํานวยกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมุมมองคณะกรรมการจริยธรรม โดย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยกองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช. และมี ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และภาคบ่ายเป็นการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการบริหารงานวิจัยและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการวิจัย” โดย ผชช.พันธ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. และนางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 วช. นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเส้นทางอาชีพนักวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิจัยอาวุโสและคณะกรรมการบริหารโครงการทุนอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อีกด้วย
การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในครั้งนี้ นักวิจัยรุ่นใหม่จะได้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูงและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่มองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้จากงานพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้นำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศในอนาคต ทั้งยังเป็นการพบปะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัย และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com