คณะสัตวแพทย์ศาตร์จุฬา ยกทีม ร่วมมือ สนง.ท้องถิ่น จว.ชลบุรี และเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้บริการประชาชนโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”ต่อเนื่อง
    

    เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา และนายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ร่วมกันต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต

รอง ผอ.รพ.สัตว์กรุงเทพ รศ.สพ.ญ.ดร.ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

สพ.ญ.สุวรัตน์ วดีรัตน์ พร้อมทั้งทีมคณาจารย์จากคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำทีม

บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงวัสดุทางการแพทย์เข้าร่วม โครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยของเทศบาลเมืองอ่างศิลาในการทำหมันและฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ฟรี เป็นครั้งที่สองในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้ามารอรับการบริการอย่างคับคั่ง
   นางสาวสุธิดา แก้วดี หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดคล้องและตอบสนอง ต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าที่จะก่อให้เกิดปัญหากับประชาชน ลดลง อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ เป็นลำดับต้นๆ 

ถือได้ว่าเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้เครือข่ายที่มีศักยภาพมาให้บริการให้กับประชาชนซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ รวมตลอดถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ทำให้ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง รู้สึกสบายใจและมั่นใจในคุณภาพการให้บริการซึ่งตนจะนำแนวคิดดังกล่าวไปขยายผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในเขตจังหวัดชลบุรีต่อไป  ขณะที่นายมนูญ  วิวรรณ  ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นการนำแนวนโยบายของนายกเทศมนตรีและผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จำนวนสองครั้งและมีแผนงานในปีงบประมาณ 2566 อีกจำนวนสองครั้ง หลังจากนั้นได้จัดวางยุทธศาสตร์แผนงานในการที่จะดำเนินการใน

ทุกปีงบประมาณ ปีละประมาณสองครั้งเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขและแมวและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  อีกทั้งได้จัดสัดส่วนในการให้บริการกับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของแล้วยังมุ่งเน้นไปที่สุนัขและแมวจรจัดตามที่ได้รับการชี้แนะและชี้เป้าจากประชาชนทั่วไปด้วยโดยเปิดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนที่จะได้จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการให้กับประชาชนซึ่งเป็นการดำเนินการให้บริการฟรีทั้งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและทำหมันอีกทั้งยังมีวัคซีนรวม 5 โรค ฉีดเพิ่มเติมให้ด้วย โดยที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาให้บริการฟรีโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด นับว่าเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันโดยการประสานงานในฐานะปลัดเทศบาลซึ่งจะขยายความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการบริการสาธารณะต่อไป

ส่วนนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมในกล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ ผู้เลี้ยงสัตว์แสนรักทุกคน มีความรับผิดชอบ เพราะการที่เราเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกชนิด นอกจากจะต้องรับผิดชอบเขาในทุกกรณี ทั้งการเลี้ยงดูไปจนถึงดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงแสนรักไปสร้างผลกระทบกับผู้อื่น กิจกรรมวันนี้ จึงทำให้สัตว์เลี้ยงแสนรัก ปลอดโรค คนปลอดภัย 

    

    ด้าน สพ.ญ.สุวรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ จากคณะสัตวแพทย์ศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่าการร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างศิลาชลบุรี ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสัตว์แพทย์ศาตร์ ที่มีภารกิจการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วย จะสลับตารางการดำเนินการซึ่งจะพยามทำให้ได้อย่างต่อเนื่องทุกปีอย่างน้อยปีละสองครั้งถือว่าได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองอ่างศิลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่งในเรื่องการอำนวย การประสานงาน การสื่อสารและการเตรียมตัวของเจ้าของสุนัขและแมวที่จะมาเข้าร่วมโครงการจะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการเข้าร่วมโครงการและมีพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่พัฒนาการที่ดีขึ้นในการเข้ามาร่วมโครงการซึ่งยินดีที่จะดำเนินการโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com