วช. ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ดันงานวิจัย “แผ่นไอซิ่งที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia”
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยฯ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ 

นายเอนก  บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งมี รศ.วรนุช ศรีเจษฎารักข์ อาจารย์ประจำสาขา ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครง

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะทีมนักวิจัย จาก มหาวิทยาลัยพะเยา


การวิจัยฯโดยมี รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิชญ์พล  ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะทีมนักวิจัย จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน นายพันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ในการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศตลอดจนช่วยลดการนำเข้าของสินค้าจากต่างประเทศด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นายเอนก  บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาบุคลากร ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

นายพันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด


 ซึ่งโครงการ “โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์” ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์โลก

 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนจาก วช. เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ (SMEs) ทั้งในด้านการแก้ปัญหา 

โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการตลาดและการส่งออกของแผ่นไอซิ่งที่จะสามารถลดต้นทุนในการนำเข้าของผู้ประกอบการได้มากกว่า 50% เพิ่มความเชื่อมั่นว่าในสินค้าตัวที่มีศักยภาพในด้านการแข่งขันและการทางธุรกิจของ (SMEs) ด้วยงานวิจัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและประเทศคู่ค้าต่าง ๆ


โดยใช้กลไกความร่วมมือทางวิชาการของทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายนักวิจัย สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนผลผลิตและผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยรวมทั้งมีการต่อยอด ขยายผลกับชุมชนและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคนคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
ผศ.ดร.วิชญ์พล  ฟักแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะทีมนักวิจัย จาก มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า โครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อผลิตไอซิ่งชี้ทแบบต่อเนื่อง ที่มีความเหมาะสมในการผลิตแผ่นไอซิ่งชี้ท มีการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตโดยการพัฒนาแผ่นไอซิ่งชี้ทจากวัตถุดิบธรรมชาติในประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นพิมพ์ภาพสำหรับติดบนหน้าเค้กและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่าง ๆ 

แผ่นไอซิ่งชี้ทที่ผลิตมีการเก็บรักษาอุณหภูมิห้องเวลามากกว่า 6 เดือน โดยมีค่า water activity ต่ำกว่า 0.6  มีค่าจุลินทรีย์ได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาเก็บ 6 เดือนที่อุณหภูมิห้อง ผลิตภัณฑ์แผ่นไอซิ่งที่ได้จากการอบแห้งจะมีสภาวะคงตัว และแผ่นมีความเรียบเนียน ไม่มีฟองอากาศขนาดใหญ่ ไม่มีเม็ดตาปลา จากการทดลองฉีดขึ้นรูปด้วยความหนาเฉลี่ย 1.2 mm ซึ่งมีค่าความเร็วสายพานที่เหมาะสม  เทียบเท่ากำลังการผลิต 1,028 แผ่น/วัน 

แผ่นไอซิ่งที่ได้หลังการอบแห้งสามารถลอกออกจากแผ่นพลาสติกได้ง่าย และประสิทธิภาพเชิงพลังงานความร้อนของระบบอบแห้งที่พัฒนาขึ้นดีกว่าแบบเดิมทำให้เกิดการประหยัดพลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบแห้ง ส่งผลให้ลดต้นทุนด้านพลังงานของการผลิตได้ถึง 48%  ได้ไอซิ่งชี้ทที่มีคุณภาพดี  ได้ภาพที่คมชัด  สวยงาม การลอกดีเทียบเคียงกับสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งงานวิจัยจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบสามารถเพิ่มยอดการผลิตสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับตลาดสากล
นายพันธ์ภูวดล จารุโชติรัตนสกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด กล่าวว่า บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแผ่นไอซิ่งในประเทศไทย โดยแผ่นไอซิ่งที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศไทย ถือว่าเป็น complementary goods (สินค้าประกอบกัน) กับสินค้าหลัก “Edible Ink” หรือหมึกกินได้ จากแนวโน้มของการนำเข้าแผ่นไอซิ่งจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นและปริมาณสีผสมอาหารทานได้ที่ประกอบการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาผลิตแผ่นไอซิ่งต้นแบบเชิงพาณิชย์ โดยการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อผลิตไอซิ่งชี้ทแบบต่อเนื่อง จากงานวิจัยและนวัตกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นไอซิ่งที่มีคุณภาพเทียบเท่า ที่ได้คุณภาพดีกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาต้นทุนต่ำกว่าเดิม ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรไม่ต่ำกว่าปีละ 12 ล้านบาท ในกรณีที่ product line สามารถผลิตได้ใน full capacity และเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตแผ่นไอซิ่งที่ใหญ่ที่สุดและได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุดใน Southeast Asia ทั้งนี้หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถสอบถาม ความรู้ ประสบการณ์ และคำแนะนำต่าง ๆ พร้อมด้วย สินค้า ชุดประกอบธุรกิจ อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ของเรา มีตั้งแต่เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นบัตร เครื่องสกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์สีผสมอาหาร  เครื่องปริ้นระบบเลเซอร์ และน้ำหมึกเพื่อการพิมพ์ทุกชนิด
ได้ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด ถนนวิภาวดี ซอย 56 กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นไอซิ่ง ที่ใช้สำหรับพิมพ์เค้กรูปภาพ ใช้คู่กับเครื่องปริ้นเค้ก จากเครื่องผลิตไอซิ่งชีทที่ออกแบบโดยนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด  จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com