“เมดโทรนิค ประเทศไทย” ผู้นำด้านอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลก พร้อมยกระดับมาตรฐานของระบบสาธารณสุขไทยเมดโทรนิค ประเทศไทย ผู้นำด้านอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลก พร้อมส่งเสริมนวัตกรรม สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับสังคม เน้นย้ำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ยกระดับสาธารณสุข ให้ความร่วมมือกับสถาบันด้านสาธารณสุข ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์และการฝึกอบรมด้านการแพทย์
คุณพอล เวอร์ฮูลสท์ รองประธานบริหาร ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าที่ เมดโทรนิค เรามุ่งมั่นที่จะทำงานตามพันธกิจของเราที่จะบรรเทาความเจ็บปวด ฟื้นฟูสุขภาพ และยืดอายุของผู้ป่วย นี่คือสิ่งที่เป็นเสมือนเข็มทิศนำทางการทำงานของเราในทุกๆ วัน และเราตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อดูแลพนักงานของเรา ครอบครัวของพวกเขา และชุมชนของเรา เราจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีทรัพยากรและการสนับสนุนที่เหมาะสม
คุณสุชาดา ธนาวิบูลเศรษฐ ผู้อำนวยการอาวุโส เมดโทรนิค ประเทศไทย กล่าวว่า "เราให้ความสำคัญไม่เพียงแค่การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วย ความมุ่งมั่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่บริษัทยังเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย พร้อมเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ Medtronic มีการดำเนินงานในประเทศไทย"
ในโลกแห่งการดูแลสุขภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมดโทรนิค ประเทศไทยในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบในการสร้างสุขภาพที่ดีในประชาชน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัยให้กับผู้ป่วย มอบทางออกของการรักษาพยาบาลด้วยนวัตกรรมใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่  Cardiovascular, Neurovascular, Medical Surgical, and Diabetes

"นอกจากนี้ เรายังมีความภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสในการทำงานให้กับบุคลากรในประเทศกว่า 400 คน ความมุ่งมั่นของเราขยายไปสู่โครงการที่มีความหมาย เช่น การบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19, โครงการการตระหนักถึงความหลากหลายของพนักงานในองค์กร และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์กรชั้นนำทางด้านสุขภาพของประเทศไทย ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา การดำเนินงานของเราได้ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการดูแลสุขภาพ พัฒนาบุคลากรของไทย และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ชั้นนำมากมาย อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโครงการ “Extended Internship Program” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมและการศึกษาเพื่อยกระดับการฝึกงานของนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เทียบเท่าระดับสากล  ขยายเวลาของการฝึกงานจากเดิม 2 เดือนเป็น 10 เดือน เพื่อมอบประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงและการสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมดโทรนิค ในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน" คุณสุชาดากล่าว
ปัจจุบัน ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง อุปสรรคด้านภูมิศาสตร์และระยะทางในการเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขีดความสามารถที่จำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ล้าสมัย ท่ามกลางโครงการสร้างด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เมดโทรนิค ประเทศไทยมีความโดดเด่นในฐานะผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ชั้นนำ เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น อาทิ เช่น การพัฒนาการผู้ป่วยเบาหวานด้วยเทคโนโลยีการวัดน้ำตาลต่อเนื่องร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช การฝึกอบรมทางการแพทย์และการศึกษาออนไลน์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านแพลตฟอร์ม MedUMore เป็นต้น
โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ของประเทศไทย (Thailand Medical Innovation Center) สอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัท ในการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยทางการแพทย์มาใช้ในประเทศไทย ส่างเสริมการเรียนรู้ของบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาที่ทันสมัยในนภูมิภาค และเรายังให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของผู้ป่วยและการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการผสมผสานประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงและการเรียนการสอนจากอุปกรณ์จริง โดยบุคคลกรที่มีความเชี่ยญชาญของเมดโทรนิค เพื่อพัฒนานักศึกษาเหล่านี้ให้พร้อมกับการออกไปทำงานดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต


นอกเหนือจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลยะลาได้ร่วมมือกับ เมดโทรนิค ในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคลิ้นหัวใจตีบ และเทคโนโลยีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน (Transcatheter Aortic Valve Implantation) ซึ่งเป็นการผ่าตัดใส่ลิ้นเลือดหัวใจแบบแผลเล็ก ลดโอกาสการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับผู้ป่วยแลบะครอบครัว เกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่านสายสวน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค และให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมได้  นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงโซลูชันนวัตกรรมนี้ของผู้ป่วย เมดโทรนิค ได้ให้การศึกษาฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ สร้างเริมทักษะการทำหัตถการ เพื่อส่งมอบการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย ความร่วมมือเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ เมดโทรนิคในการยกระดับมาตรฐานของระบบสาธารณสุขในประเทศไทย ด้วยการลงทุนในด้านการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ๆ ให้การศึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสุขภาพและทางเลือกการรักษาสำหรับผู้ป่วย เมดโทรนิค กำลังมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทยที่มีสุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com