วช. ร่วมกับ บ.ดาว ประเทศไทย เปิดตัวแพลตฟอร์ม Food Waste Hub นวัตกรรมรักษ์โลกฝีมือคนไทย ลดปัญหาวิกฤตขยะอาหารเหลือทิ้งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือเปิดตัวแพลตฟอร์มนวัตกรรม
ด้านการจัดการขยะอาหาร www.FoodWasteHub.com โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดงาน ณ ตึกทรู ดิจิตัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ 


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ให้ความสำคัญกับการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่วช.ให้การสนับสนุน มาใช้ประโยชน์ โดยในประเด็นการจัดการขยะ ที่อยู่ในการดำเนินงานของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดของของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste พบว่างานด้าน Food Waste เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดขยะอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย SDG ซึ่ง วช. และ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ได้ร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการจัดการอาหารโดยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะอาหาร การลดปริมาณขยะอาหารในภาพรวมของประเทศตามหลักนโยบาย BCG โดยเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับปัญหาและวิกฤตขยะอาหารเหลือทิ้งได้อย่างยั่งยืนนายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow ตั้งเป้าที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อน เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมวงจรรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน การแยกขยะอาหารและนำมาใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเน่าเสียสามารถช่วยลดการก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อน และลดการปนเปื้อนของเศษอาหารกับขยะอื่น ๆ โดยเฉพาะพลาสติก ทำให้สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากขึ้น นวัตกรรมฝีมือคนไทย สามารถนำไปเป็นไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com ที่นำเสนอผลงานวิจัยการจัดการขยะอาหารจากนักวิจัยทั้งประเทศที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ซึ่งภายในงานได้นำผลงานมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมากมาย อาทิ โครงการระบบการดัดแปลงเปลือกไข่จากโรงฟักไข่แบบครบวงจร เพื่อลดปริมาณขยะภาคการเกษตร และการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โครงการลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนำไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาราเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง และโครงการ Ugly Veggies – แบบจำลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการการสูญเสียและเศษเหลือทิ้งจากอาหารอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานผักสด ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยจัดการขยะอาหารแต่ยังให้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างครบวงจร 

ทั้งนี้ วช. และ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย ได้ร่วมกันมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเว็บไซต์ www.FoodWasteHub.com นับเป็นการจัดการขยะจากอาหารอย่างมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะอาหาร จากการนำเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ก่อนเน่าเสีย ทำให้ขยะในประเทศลดลง เพิ่มอัตราการรีไซเคิล ลดต้นทุนการผลิต และสร้างโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและนวัตกรรมรักษ์โลกจากฝีมือคนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com