มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ Professor Dr. Sir Richard John Roberts นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แก่ Prof. Dr. Sir Richard John Roberts นักชีวเคมีชาวอังกฤษ ผู้ได้รับรางวัล Nobel in Physiology or Medicine ปี ค.ศ. 1993 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี 

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ประกาศเกียรติคุณ และมอบปริญญาบัตร ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการจัดปาฐกถาและเสวนาทางวิชาการ The 50th Anniversary of the Faculty of Science; the Interdisciplinary and Generations Interweaving Wisdom ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการ “THAI-JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมูลนิธิ International Peace Foundation (IPF) ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน

ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการจากนักวิจัยระดับนานาชาติในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย BCG Model โดย รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำเสนอเรื่อง “Lactic Starter Cultures for Safety and Healthy Traditional Thai Fermented Food Production under BCG Model” ศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย “Climate-smart Sanitation Technology and its GHG Emission Mitigation in Developing Countries” รศ.ดร.ธัชชัย ปุษยะนาวิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง “Ecological Engineering Toward The Concept of Circular Economy for Sustainable Waste/Wastewater Management” รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้อำนวยการแผนงานท่องเที่ยวบนฐานมรดกทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) “Science, Technology and Innovation for Enhancing Carbon Neutral Tourism in Thailand” โดยมี ดร.วิชิน สืบปาละ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 3 หมื่นบาท พร้อมรับเกียรติบัตรจาก Prof. Dr. Sir Richard John Roberts โดยมีโครงการส่งเข้าประกวดมากกว่า 30 โครงการ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานมากกว่า 100 คน ภายในงานยังมีการออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากภาควิชา/สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com