วช. จับมือ สคทช. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และนักวิจัย ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมลงนาม โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นสักขีพยาน ณ เวทีกิจกรรม Highlight Stage ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 : Thailand Research Expo 2023” ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานที่สำคัญของประเทศ มีความพร้อมในการดำเนินงานร่วมกับ สคทช. ในการสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งความร่วมมือระหว่าง วช. และ สคทช. ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริม พัฒนา ผลักดัน และต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมถึงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยต่อไป

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า สคทช. มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ วช. ในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และนักวิจัย ในการกำหนดนโยบายและแผนการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่ง สคทช. และ วช.จะได้ร่วมกันกำหนดกรอบและทิศทางการวิจัยในด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสร้าง สั่งสม และพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และนักวิจัย ในด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำ  รวมทั้งขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมาย SDGs และให้ทันกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปได้

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และนักวิจัย ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน” ในครั้งนี้ จัดโดย วช. และ สคทช. เพื่อส่งเสริม พัฒนา ผลักดัน และต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรในด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com