วว. ร่วมหารือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มุ่งพัฒนา ต่อยอดความร่วมมือด้าน วทน.. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม และ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ


ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Wang Qiang, เลขานุการเอก และ Ms. Wu Yan เลขานุการโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่าง วว. และหน่วยงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) วว.

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานและภารกิจของ วว. ในด้านงานวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย BCG โดยการใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ แก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและ SME ในประเทศไทย โดยมี ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและความร่วมมือด้านเกษตรกรรมระหว่าง วว. และหน่วยงานของประเทศจีน  
รวมถึงการดำเนินโครงการการใช้ วทน. เพื่อขจัดความยากจนในประเทศไทย และดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศทร. นำเสนอภารกิจและการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการด้านระบบราง ความร่วมมือด้านระบบรางของ วว. และหน่วยงานด้านระบบรางในประเทศจีน โดยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ยินดีที่จะประสานและสนับสนุนข้อมูลโครงการและคู่ความร่วมมือในประเทศจีนให้กับ วว. ต่อไป เพื่อการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างสองประเทศ


ในการนี้ผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.) นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)  นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  (ศนส.) ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.) และเจ้าหน้าที่ กวส.  ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD1 วว. เทคโนธานี คลองห้า  .ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com