"ตัวจริงท่องเที่ยวไทย" "โกจง" ชำนาญ ศรีสวัสดิ์นักธุรกิจแดนใต้


"ตัวจริงท่องเที่ยวไทย"

 "โกจง" ชำนาญ ศรีสวัสดิ์
นักธุรกิจแดนใต้
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

"แก้ปัญหาท่องเที่ยววิสัยทัศน์ไม่พอ"
ต้องใช้ประสบการณ์จากตัวจริง ...

"โกจง" นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ แถลง
นโยบายเร่งด่วนกับสมาชิกผู้
ประกอบการท่องเที่ยวไทยว่า
ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาาด้าน
"ดีมานด์" หรือ Demand Side นัก
ท่องเที่ยวทั่วโลกยังให้ความสนใจ
และมีความต้องการเดินทางมาเที่ยว
ประเทศไทย ปัญหาใหญ่คือฝั่ง
"ซัพพลาย" หรือ Supply Side ที่ยัง
ฟื้นกลับมาได้แค่บางส่วนเท่านั้น
ฉะนั้นด่วนที่สุดคือการแก้ไขปัญหา
ฝั่งซัพพลาย หรือ Supply Side ของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว นายชำนาญ
จึงเน้นย้ำนโยบายเร่งด่วนไปที่การ
เร่งฟื้นฟูทั้งผู้ประกอบการและ
แรงงานให้กลับมาในระบบ หรือเรียก
ได้ว่าปั้มหัวใจของผู้ประกอบการให้
กลับมาเต้นอีกครั้งให้ได้ โดยกลยุทธ์
4 เติม ได้แก่ เติมทุน เติมความรู้ เติม
ลูกค้า และเติมนวัตกรรม
ㆍเติมทุน ในรูปแบบของกองทุนท่องเที่ยว
ㆍเติมความรู้ โดยการ Reskill และ
Upskill ผู้ประกอบการ
ㆍ เติมลูกค้า ทั้งในส่วนของนักท่อง
เที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติ
ㆍ เติมนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยี
และแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย
เฉพาะ Supply Side ในกลุ่มขนาด
กลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้
ประมาณ 2 ล้านล้านบาท จากราย
ได้รวม 3 ล้านล้านบาท และเป็นก
ลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการส่ง
เสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและ
มาตรการด้านการเงิน (Soft Loan)
ได้


ㆍRedesign ออกแบบการท่องเที่ยว
ไทยใหม่เพื่อสร้างสมดุลทั้งในด้าน
การตลาด (demand-supply)
สร้างโอกาสทางการตลาดให้เพียง
พอที่จะรักษา Supply Side ให้อยู่
รอด ด้านสินค้า คือการเพิ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น (Man-Made)
เพื่อลดการพึ่งพาและทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการเชิง
พื้นที่ (City-Community) คือ การ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Smart Tourism เข้ามาช่วยผู้
ประกอบการสร้างสินค้าที่ตอบ
โจทย์ สร้างโอกาสทางการตลาด
และแก้ปัญหา Over-Under
Tourism ในแหล่งท่องเที่ยวและ
เมืองหลัก-เมืองรอง
ㆍ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุก
ระดับ ทั้งคนตัวใหญ่ ตัวกลาง และ
ตัวเล็ก ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ทุกมิติไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com