กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม "40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน"

  
กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม 
"40ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน"


กลุ่มบริษัท  มินีแบมิตซูมิ  (ประเทศไทย)  ครบรอบ 40 ปี ในการดำเนินกิจการในประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ทำฝายน้ำล้น ได้ทำโครงการฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ท้องถิ่น เช่น มะค่าโมง ประดู่ สัก ในพื้นที่รวม 500 ไร่ หรือประมาณ 100,000 ต้น 
ภายใต้ชื่อโครงการ "40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน" ณ ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม และป่าลำนารายณ์ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ 4 ไร่ และทำฝายน้ำล้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์ รวมถึงห่วงโซ่อาหารมีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก อันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ในสาขาป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว (T-VER) เพื่อทำการรับรองคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ในอนาคต อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว
ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย


ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , 
คุณสุรพล  กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 
ภายในพิธี คุณชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , 
ได้กล่าวรายงานโครงการต่อประธาน และ คุณสุรพล  กลิ่นพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กล่าวรายละเอียดโครงการนี้ โดยท่านประธานในพิธี คุณสุนี เชิดชูชาติ Group Executive Officer, Director บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด กล่าวเปิดโครงการ "40 ปี มินีแบมิตซูมิ ร่วมใจ สร้างโลกใหม่ อย่างยั่งยืน"  คุณสุนี เชิดชูชาติ กล่าวว่า...จากการที่บริษัทฯ ได้มาสำรวจพื้นที่ โดยปรึกษาทางกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่นเข้ามาสำรวจ จึงลงความเห็นว่าเป็นพื้นที่
ที่เหมาะสมที่จะต้องบูรณาการ ให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น จำนวน 500 ไร่ จากการปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ 500 ไร่นี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 475 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

โดยรวมตลอดโครงการ 10 ปี พื้นที่ป่าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่า เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้ระบบนิเวศน์รวมถึงห่วงโซ่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอันส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน


กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย) จะร่วมกับกรมป่าไม้ และผู้นำท้องถิ่น ในการดูแลต้นไม้ในโครงการครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทย 
ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป
ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com