เปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

_________________

"มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหน

มีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร"

กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 


คุณชาคริต กรีมี ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ

ในฐานะพี่น้องมุสลิม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรามาละหมาด

หรือทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของเนื้อหา

สาระทางด้านศาสนา ความเป็นมุสลิมคนไทยที่มาจากแหล่งต่างกัน

และเพื่อสร้างความเข้าใจในอิสลามอย่างถูกต้อง

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จึงจัดทำโครงการ

ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามแก่ผู้ที่สนใจ

ทั้งที่เป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป 

คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

สถานที่แห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษาความเป็นมา

ชาติพันธุ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย

และสถาณการณ์โลกมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้


ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  มะลูลีม ประธานอำนวยการจัดตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่หนุนนำและส่งเสริมในเรื่องการศึกษา

ดังที่พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ.ทรงตรัสว่า

“พระองค์จะทรงสอนในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้” ซึ่งเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

จะเปิดโลกแห่งการเชื่อมต่อของมุสลิมในประเทศ

และวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมไทย

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย”


ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม กล่าวว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่รวบรวม

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลาม

ศาสนสถานที่สำคัญ รวมถึงประวัติความเป็นมาของมุสลิม

และบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมุสลิมทั้งในประเทศแลต่างประเทศ แก่ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิม

และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจหลักศรัทธา คำสอน

และวัฒนธรรมของอิสลามอย่างถูกต้องและชัดเจน

เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

และปรองดองตลอดไป______________

#iclc

#ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

_________________

"มารู้จักรากเหง้าว่าเราเป็นใครมาจากไหน

มีวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่นอย่างไร"

กับการเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

บ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

ได้มีการเปิดตัวเปิดตัวศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 


คุณชาคริต กรีมี ในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ

ในฐานะพี่น้องมุสลิม ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรามาละหมาด

หรือทำกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของเนื้อหา

สาระทางด้านศาสนา ความเป็นมุสลิมคนไทยที่มาจากแหล่งต่างกัน

และเพื่อสร้างความเข้าใจในอิสลามอย่างถูกต้อง

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จึงจัดทำโครงการ

ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามแก่ผู้ที่สนใจ

ทั้งที่เป็นประชาชนและเยาวชนทั่วไป 


คุณสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

สถานที่แห่งนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ศึกษาความเป็นมา

ชาติพันธุ์ของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทย

และสถาณการณ์โลกมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้


ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  มะลูลีม ประธานอำนวยการจัดตั้งศูนย์ฯ กล่าวว่า “ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่หนุนนำและส่งเสริมในเรื่องการศึกษา

ดังที่พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ.ทรงตรัสว่า

“พระองค์จะทรงสอนในสิ่งที่มนุษย์ยังไม่รู้” ซึ่งเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ โดยทางศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

จะเปิดโลกแห่งการเชื่อมต่อของมุสลิมในประเทศ

และวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมไทย

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย”


ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม กล่าวว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่รวบรวม

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ประวัติศาสตร์อิสลาม

ศาสนสถานที่สำคัญ รวมถึงประวัติความเป็นมาของมุสลิม

และบทบาทในการพัฒนาประเทศไทย และวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมุสลิมทั้งในประเทศแลต่างประเทศ แก่ผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นมุสลิม

และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจหลักศรัทธา คำสอน

และวัฒนธรรมของอิสลามอย่างถูกต้องและชัดเจน

เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

และปรองดองตลอดไป

______________

#iclc

#ศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

banner

banner

ข่าว

[ข่าว][bsummary]

วช

[วช][twocolumns]

PP Tour

อื่น

[อื่น][bleft]

สังคม

[สังคม][bsummary]

บันเทิง

[บันเทิง][twocolumns]

108newstravel.com

108newstravel.com
108newstravel.com